Regulamin organizacyjny
Centrum Psychiatrii i Psychoterapii ZAJMED

§ 1

Nazwa Podmiotu

 1. Podmiot leczniczy działa pod nazwą ZAJMED Sp. z o.o.

§ 2

Cele i zadania Podmiotu

 1. Prowadzenie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii, psychoterapii, psychologii i terapii uzależnień.

§ 3

Zakres udzielanych świadczeń

 1. Badania diagnostyczne

 2. Świadczenia terapeutyczne

 3. Działania edukacyjno-konsultacyjne

 4. Wydawanie zaświadczeń, opinii dotyczących zdrowia psychicznego

§ 4

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Adres podmiotu – ul. Krakowska 31/2, 32-065 Krzeszowice

 2. Dane kontaktowe: numer telefonu – 510 407 091,

§ 5

Umawianie Pacjentów na wizytę

 1. Zapisywanie na wizyty możliwe jest poprzez Rejestrację ONLINE lub telefonicznie pod numerem telefonu 510 407 091.

 2. Do zapisania pacjenta niezbędne jest jego imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

 3. Na wizyty przyjmowani są wyłącznie wcześniej zapisani pacjenci.

 4. Na pierwszej wizycie konieczne jest uzupełnienie danych osobowych na podstawie okazanego dokumentu tożsamości oraz podpisanie oświadczenia RODO oraz o dostępie do danych medycznych (czy pacjent upoważnia lub nie upoważnia kogoś do wglądu do swoich danych – dotyczy wizyt lekarskich).

 5. Kolejne wizyty – w razie konieczności – umawiane są osobiście przez pacjenta w Rejestracji lub w sposób wymieniony w punkcie 1.

 6. Rodzaje i typy świadczonych usług wyszczególnione są na stronie www.zajmed.pl w zakładce CENNIK.

 7. Specjalista ma zarezerwowany czas wyłącznie dla danego pacjenta w konkretnym terminie. Spóźnienie się, czyli przybycie pacjenta po wyznaczonej wcześniej godzinie, skutkuje skróceniem czasu wizyty. Wizyta kończy się o wcześniej wyznaczonej godzinie.

 8. Wizyty pierwszorazowe wymagają przedpłaty na konto bankowe Centrum podane w zakładce Kontakt do 24 godzin od złożenia rezerwacji. Wizyty umawiane w tym samym dniu lub na dzień następny wymagają natychmiastowej przedpłaty i przesłania potwierdzenia przelewu na adres mailowy: rejestracja.zajmed@gmail.com do 2 godzin od złożenia rezerwacji.

§ 6

Odwoływanie wizyt

 1. Rezerwacja terminu wizyty stanowi wiążącą umowę pomiędzy Centrum ZAJMED a Pacjentem.

 2. Pacjent jest zobowiązany powiadomić Rejestrację o rezygnacji z wizyty lub zmiany jej terminu najpóźniej 24 godziny przed wyznaczonym terminem. Rezygnacja z wizyty odbywa się telefonicznie pod numerem telefonu rejestracji 510 407 091 lub poprzez sms wysłany na numer Rejestracji 510 407 091.

 3. Wizyty przypadające po dniu wolnym od pracy, należy odwołać w dzień roboczy poprzedzający dzień wolny od pracy – np. wizyty poniedziałkowe odwołujemy najpóźniej w poprzedzający piątek.

 4. W przypadku nie odwołania wizyty minimum 24h przed planowaną wizytą, konieczne będzie uiszczenie opłaty tak jakby wizyta się odbyła. Szanujmy swój czas i siebie nawzajem – dzięki odwołaniu wizyty z wyprzedzeniem, inny Pacjent ma szansę skorzystania z wolnego terminu.

 5. Kolejna wizyta jest możliwa dopiero po uiszczeniu opłaty za nieodwołaną wizytę.

§ 7

Wydawanie zaświadczeń

 1. Wydawanie zaświadczeń, orzeczeń, skierowań i recept odbywa się wyłącznie podczas wizyty. Nie dotyczy to zaocznych wizyt receptowych.

 2. O zasadności wystawienia zaświadczeń, orzeczeń, wniosków i skierowań decyduje lekarz prowadzący.

 3. O potrzebie przygotowania w/w dokumentów należy powiadomić lekarza na początku wizyty. Prośby zgłaszane pod koniec trwania wizyty nie będą rozpatrywane.

§ 8

Zasady obowiązujące przy wystawianiu recept zaocznych

 1. Na prośbę leczącego się w gabinecie pacjenta, którego stan zdrowia jest dobry i stabilny, a farmakoterapia ma charakter kontynuacji, w sytuacjach wyjątkowych  istnieje możliwość wystawienia e-recepty bez umówienia wizyty.

 2. Recepta zaoczna może być wystawiona tylko Pacjentowi, który jest już w trakcie leczenia w Gabinecie Psychiatrycznym ZAJMED Marta Zając.

 3. Recepta zaoczna może być wystawiona tylko, jeżeli jest ona niezbędna do kontynuacji leczenia oraz, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

 4. Recepta zaoczna może zawierać tylko te leki, które były przepisane w trakcie ostatniej konsultacji kontrolnej.

 5. Recepta zaoczna, jest wystawiana na okres jednego do dwóch miesięcy – decyduje lekarz prowadzący.

 6. Lekarz ma prawo odmówić wystawienia recepty zaocznej i zaprosić Pacjenta na konsultację kontrolną.

 7. Recepta zaoczna jest wystawiana w terminie do dwóch dni roboczych (poniedziałek – piątek), licząc od dnia uzgodnienia takiej usługi z Pacjentem.

 8. Koszt za wystawienie recepty zaocznej jest zgodny z Cennikiem dostępnym na stronie zajmed.pl

 9. Płatność za wizytę receptową dokonywana jest w formie przedpłaty przelewem na podane na stronie zajmed.pl konto bankowe.

§ 9

Tajemnica Lekarska

 1. Zakres tajemnicy lekarskiej został określony w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 28 z 1997 r. poz. 152 ze zm.) – co do zasady – w sposób absolutny. Oznacza to, że lekarz ma zakaz ujawniania:

 • jakichkolwiek informacji objętych tajemnicą

 • komukolwiek

 • gdziekolwiek

 • kiedykolwiek

 • i dla jakichkolwiek celów

 1. Prawo dopuszcza ujawnienie informacji objętych tajemnicą lekarską na mocy 3 upoważnień:

 • za zgodą pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego (ex voluntas); Pacjent jest dysponentem informacji o sobie, dlatego ujawnienie tajemnicy lekarskiej może nastąpić za jego zgodą,

 • wprost z ustawy (ex lege); w art. 40 ust. 2 ustawy określony został następujący katalog przypadków, w których ujawnienie tajemnicy lekarskiej jest możliwe z mocy prawa,

 • za zgodą organu władzy publicznej lub innego upoważnionego podmiotu (ex oficio).

§ 10

Ceny usług

 1. Opłata za każdą świadczoną usługę w Centrum ZAJMED zawsze wynika z obowiązującego w dniu wizyty cennika.

 2. Centrum zastrzega sobie prawo do aktualizacji cennika usług.

 3. Zmiany cen dotyczą wszystkich świadczonych usług włącznie z rozpoczętymi już procesami leczenia psychiatrycznego czy procesami psychoterapii, terapii uzależnień czy cyklu konsultacji psychologicznych.

§ 11

Monitoring Wizyjny

 1. Kierownik Zakładu Leczniczego wprowadza system monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieniu i osobom przebywającym w pomieszczeniu Recepcja/Poczekalnia.

 2. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Centrum Psychiatrii i Psychoterapii ZAJMED, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 31/2 w Krzeszowicach

 3. System monitoringu wizyjnego ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochronę osób i mienia na terenie Centrum Psychiatrii i Psychoterapii ZAJMED Krzeszowice. 

 4. Obszar Centrum ZAJMED objęty monitoringiem wizyjnym obejmuje pomieszczenie Recepcji i Poczekalni.

 5. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego obejmują jedynie obraz zarejestrowany za pomocą kamer.

 6. Monitoring wizyjny jest prowadzony całodobowo.

 7. Okres przechowywania nagrań z monitoringu wizyjnego nie przekracza 7 dni, licząc od dnia nagrania.

 8. System monitoringu wizyjnego obejmuje kamery wewnątrz poczekalni i recepcji, nośniki danych przetrzymujące obraz oraz urządzenia pozwalające na podgląd nagrań.

 9. Odpowiedzialnym za system monitoringu tj. serwis i konserwację sprzętu jest Centrum ZAJMED

 10. Dostęp do nagrań monitoringu wizyjnego ma wyłącznie Kierownik Zakładu Leczniczego oraz Inspektor Ochrony Danych.

 11. Administrator spełnia obowiązek wynikający z art. 13 RODO tj. wobec danych podmiotów, których wizerunek został utrwalony za pomocą systemu monitoringu wizyjnego.Powyższy obowiązek informacyjny jest spełniony poprzez zamieszczenie przygotowanej przez Inspektora Ochrony Danych klauzuli informacyjnej w pomieszczeniu monitorowanym oraz przed wejściem głównym do Centrum ZAJMED. Dodatkowo klauzula informacyjna została zamieszczona na stronie internetowej Centrum ZAJMED, w Regulaminie Centrum.

 12. Każdy z podmiotów, objętych systemem monitoringu wizyjnego posiada: prawo do dostępu do informacji o istnieniu monitoringu wizyjnego, jego zakresie i celu stosowania, o nazwie Administratora, jego danych rejestrowych i kontaktowych, prawo dostępu do nagrań – w uzasadnionych przypadkach, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 13. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego udostępnia się jedynie na pisemny wniosek uprawnionym do tego organom –np. Policji, Prokuraturze, Sądom w zakresie prowadzonych przez nie czynności. Nagrania z systemu monitoringu nie są udostępniane osobom fizycznym, gdyż mogłoby to prowadzić do naruszeń praw i wolności osób trzecich. W przypadku uzasadnionych wniosków osób fizycznych lub w/w organów tj., jeśli nagrania miałyby stanowić dowód w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, istnieje możliwość przedłużenia terminu przechowywania nagrań o czas niezbędny do zakończenia postępowania.

 14. Osoba fizyczna lub organ zainteresowany zabezpieczeniem nagrania z monitoringu wizyjnego na poczet przyszłego postępowania, może złożyć pisemny wniosek w tej sprawie.

 15. Dane osobowe zarejestrowane za pomocą systemu monitoringu wizyjnego podlegają ochronie, nie stanowią informacji publicznej, są informacjami poufnymi w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, nie podlegają udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom. Osoby mające wgląd do obrazu rzeczywistego lub nagrań archiwalnych z monitoringu wizyjnego, zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Administrator wydał tym osobom stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

 16. Klauzula obowiązku informacyjnego:

   

  Centrum Psychiatrii i Psychoterapii ZAJMED z siedzibą w Krzeszowicach 32-064, przy ul. Krakowskiej 31/2, NIP:  513 029 0921, działając zgodnie z art. 13 ust.  1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „RODO” informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: biuro.zajmed@gmail.com. Monitoring wizyjny jest prowadzony wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób i mienia. Monitoring wizyjny nie będzie przekazywany innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Monitoring wizyjny będzie przechowywany przez okres niezbędny nie dłuższy niż 3 miesiące.Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 roku.
Ostatnia aktualizacja: 01.03.2024 rok.