Regulamin organizacyjny
Centrum Psychiatrii i Psychoterapii ZAJMED

§ 1

Nazwa Podmiotu

 1. Podmiot leczniczy działa pod nazwą ZAJMED Marta Zając.

§ 2

Cele i zadania Podmiotu

 1. Prowadzenie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii, psychoterapii i psychologii.

§ 3

Zakres udzielanych świadczeń

 1. Badania diagnostyczne

 2. Świadczenia terapeutyczne

 3. Działania edukacyjno-konsultacyjne

 4. Wydawanie zaświadczeń, opinii dotyczących zdrowia psychicznego

§ 4

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Adres podmiotu – ul. Krakowska 31/2, 32-065 Krzeszowice

 2. Dane kontaktowe: numer telefonu – 510 407 091,

§ 5

Umawianie Pacjentów na wizytę

 1. Zapisywanie na wizyty możliwe jest poprzez Rejestrację ONLINE lub telefonicznie pod numerem telefonu 510 407 091.

 2. Do zapisania pacjenta niezbędne jest jego imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

 3. Na wizyty przyjmowani są wyłącznie wcześniej zapisani pacjenci.

 4. Na pierwszej wizycie konieczne jest uzupełnienie danych osobowych na podstawie okazanego dokumentu tożsamości oraz podpisanie oświadczenia o dostępie do danych medycznych (czy pacjent upoważnia lub nie upoważnia kogoś do wglądu do swoich danych – dotyczy wizyt lekarskich).

 5. Kolejne wizyty – w razie konieczności – umawiane są osobiście przez pacjenta w trakcie wizyty lub w sposób wymieniony w punkcie 1.

 6. Rodzaje i typy świadczonych usług wyszczególnione są na stronie www.zajmed.pl w zakładce CENNIK.

 7. Specjalista ma zarezerwowany czas wyłącznie dla danego pacjenta w konkretnym terminie. Spóźnienie się, czyli przybycie pacjenta po wyznaczonej wcześniej godzinie, skutkuje skróceniem czasu wizyty. Wizyta kończy się o wcześniej wyznaczonej godzinie.

 8. Wizyty pierwszorazowe wymagają przedpłaty na konto bankowe Centrum podane w zakładce Kontakt do 2 dni od złożenia rezerwacji.

 

§ 6

Odwoływanie wizyt

 1. Rezerwacja terminu wizyty stanowi wiążącą umowę pomiędzy Centrum ZAJMED a Pacjentem.

 2. Pacjent jest zobowiązany powiadomić Rejestrację o rezygnacji z wizyty lub zmiany jej terminu najpóźniej 24 godziny przed wyznaczonym terminem. Rezygnacja z wizyty odbywa się poprzez kliknięcie przyciku zawartego w wiadomości e-mail (otrzymanej po rezerwacji wizyty w Rejestracji Online) lub telefonicznie pod numerem telefonu rejestracji 510 407 091. 

 3. Wizyty przypadające po dniu wolnym od pracy, należy odwołać w dzień roboczy poprzedzający dzień wolny od pracy – np. wizyty poniedziałkowe odwołujemy najpóźniej w poprzedzający piątek.

 4. W przypadku nie odwołania wizyty minimum 24h przed planowaną wizytą, konieczne będzie uiszczenie opłaty tak jakby wizyta się odbyła. Szanujmy swój czas i siebie nawzajem – dzięki odwołaniu wizyty z wyprzedzeniem, inny Pacjent ma szansę skorzystania z wolnego terminu.

 5. Kolejna wizyta jest możliwa dopiero po uiszczeniu opłaty za nieodwołaną wizytę.

§ 7

Wydawanie zaświadczeń

 1. Wydawanie zaświadczeń, orzeczeń, skierowań i recept odbywa się wyłącznie podczas wizyty. Nie dotyczy to zaocznych wizyt receptowych.

 2. O zasadności wystawienia zaświadczeń, orzeczeń, wniosków i skierowań decyduje lekarz prowadzący.

 3. O potrzebie przygotowania w/w dokumentów należy powiadomić lekarza na początku wizyty. Prośby zgłaszane pod koniec trwania wizyty nie będą rozpatrywane.

§ 8

Zasady obowiązujące przy wystawianiu recept zaocznych

 1. Na prośbę leczącego się w gabinecie pacjenta, którego stan zdrowia jest dobry i stabilny, a farmakoterapia ma charakter kontynuacji, w sytuacjach wyjątkowych  istnieje możliwość wystawienia e-recepty bez umówienia wizyty.

 2. Recepta zaoczna może być wystawiona tylko Pacjentowi, który jest już w trakcie leczenia w Gabinecie Psychiatrycznym ZAJMED Marta Zając.

 3. Recepta zaoczna może być wystawiona tylko, jeżeli jest ona niezbędna do kontynuacji leczenia oraz, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

 4. Recepta zaoczna może zawierać tylko te leki, które były przepisane w trakcie ostatniej konsultacji kontrolnej.

 5. Recepta zaoczna, jest wystawiana na okres jednego do dwóch miesięcy – decyduje lekarz prowadzący.

 6. Lekarz ma prawo odmówić wystawienia recepty zaocznej i zaprosić Pacjenta na konsultację kontrolną.

 7. Recepta zaoczna jest wystawiana w terminie do dwóch dni roboczych (poniedziałek – piątek), licząc od dnia uzgodnienia takiej usługi z Pacjentem.

 8. Koszt za wystawienie recepty zaocznej jest zgodny z Cennikiem dostępnym na stronie zajmed.pl

 9. Płatność za wizytę receptową dokonywana jest w formie przedpłaty przelewem na podane na stronie zajmed.pl konto bankowe.

§ 9

Tajemnica Lekarska

 1. Zakres tajemnicy lekarskiej został określony w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 28 z 1997 r. poz. 152 ze zm.) – co do zasady – w sposób absolutny. Oznacza to, że lekarz ma zakaz ujawniania:

 • jakichkolwiek informacji objętych tajemnicą

 • komukolwiek

 • gdziekolwiek

 • kiedykolwiek

 • i dla jakichkolwiek celów

 1. Prawo dopuszcza ujawnienie informacji objętych tajemnicą lekarską na mocy 3 upoważnień:

 • za zgodą pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego (ex voluntas); Pacjent jest dysponentem informacji o sobie, dlatego ujawnienie tajemnicy lekarskiej może nastąpić za jego zgodą,

 • wprost z ustawy (ex lege); w art. 40 ust. 2 ustawy określony został następujący katalog przypadków, w których ujawnienie tajemnicy lekarskiej jest możliwe z mocy prawa,

 • za zgodą organu władzy publicznej lub innego upoważnionego podmiotu (ex oficio).

§ 10

Monitoring Wizyjny

 1. Kierownik Zakładu Leczniczego wprowadza system monitoringu wizyjnego w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieniu i osobom przebywającym w pomieszczeniu Recepcja/Poczekalnia.

 2. Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Centrum Psychiatrii i Psychoterapii ZAJMED, z siedzibą przy ul. Krakowskiej 31/2 w Krzeszowicach

 3. System monitoringu wizyjnego ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochronę osób i mienia na terenie Centrum Psychiatrii i Psychoterapii ZAJMED Krzeszowice. 

 4. Obszar Centrum ZAJMED objęty monitoringiem wizyjnym obejmuje pomieszczenie Recepcji i Poczekalni.

 5. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego obejmują jedynie obraz zarejestrowany za pomocą kamer.

 6. Monitoring wizyjny jest prowadzony całodobowo.

 7. Okres przechowywania nagrań z monitoringu wizyjnego nie przekracza 7 dni, licząc od dnia nagrania.

 8. System monitoringu wizyjnego obejmuje kamery wewnątrz poczekalni i recepcji, nośniki danych przetrzymujące obraz oraz urządzenia pozwalające na podgląd nagrań.

 9. Odpowiedzialnym za system monitoringu tj. serwis i konserwację sprzętu jest Centrum ZAJMED

 10. Dostęp do nagrań monitoringu wizyjnego ma wyłącznie Kierownik Zakładu Leczniczego oraz Inspektor Ochrony Danych.

 11. Administrator spełnia obowiązek wynikający z art. 13 RODO tj. wobec danych podmiotów, których wizerunek został utrwalony za pomocą systemu monitoringu wizyjnego.Powyższy obowiązek informacyjny jest spełniony poprzez zamieszczenie przygotowanej przez Inspektora Ochrony Danych klauzuli informacyjnej w pomieszczeniu monitorowanym oraz przed wejściem głównym do Centrum ZAJMED. Dodatkowo klauzula informacyjna została zamieszczona na stronie internetowej Centrum ZAJMED, w Regulaminie Centrum.

 12. Każdy z podmiotów, objętych systemem monitoringu wizyjnego posiada: prawo do dostępu do informacji o istnieniu monitoringu wizyjnego, jego zakresie i celu stosowania, o nazwie Administratora, jego danych rejestrowych i kontaktowych, prawo dostępu do nagrań – w uzasadnionych przypadkach, prawo żądania usunięcia danych osobowych, prawo zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 13. Nagrania z systemu monitoringu wizyjnego udostępnia się jedynie na pisemny wniosek uprawnionym do tego organom –np. Policji, Prokuraturze, Sądom w zakresie prowadzonych przez nie czynności. Nagrania z systemu monitoringu nie są udostępniane osobom fizycznym, gdyż mogłoby to prowadzić do naruszeń praw i wolności osób trzecich. W przypadku uzasadnionych wniosków osób fizycznych lub w/w organów tj., jeśli nagrania miałyby stanowić dowód w postępowaniu sądowym lub administracyjnym, istnieje możliwość przedłużenia terminu przechowywania nagrań o czas niezbędny do zakończenia postępowania.

 14. Osoba fizyczna lub organ zainteresowany zabezpieczeniem nagrania z monitoringu wizyjnego na poczet przyszłego postępowania, może złożyć pisemny wniosek w tej sprawie.

 15. Dane osobowe zarejestrowane za pomocą systemu monitoringu wizyjnego podlegają ochronie, nie stanowią informacji publicznej, są informacjami poufnymi w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych, nie podlegają udostępnieniu nieuprawnionym podmiotom. Osoby mające wgląd do obrazu rzeczywistego lub nagrań archiwalnych z monitoringu wizyjnego, zobowiązane są do przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych. Administrator wydał tym osobom stosowne upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.

 16. Klauzula obowiązku informacyjnego:

  Centrum Psychiatrii i Psychoterapii ZAJMED z siedzibą w Krzeszowicach 32-064, przy ul. Krakowskiej 31/2, NIP:  629 237 0881, działając zgodnie z art. 13 ust.  1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „RODO” informuje, iż jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Administrator w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: biuro.zajmed@gmail.com. Monitoring wizyjny jest prowadzony wyłącznie w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób i mienia. Monitoring wizyjny nie będzie przekazywany innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa. Monitoring wizyjny będzie przechowywany przez okres niezbędny nie dłuższy niż 3 miesiące.Przysługuje Pani/Panu prawo: dostępu do treści swoich danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 roku.
Ostatnia aktualizacja: 01.08.2022 rok.