KRAKÓW – Regulamin

Regulamin organizacyjny Gabinetu Psychiatrycznego
ZAJMED Marta Zając

§ 1

Nazwa Podmiotu

 1. Podmiot leczniczy działa pod nazwą ZAJMED Marta Zając.

§ 2

Cele i zadania Podmiotu

 1. Prowadzenie świadczeń zdrowotnych w zakresie psychiatrii.

§ 3

Zakres udzielanych świadczeń

 1. Badania diagnostyczne

 2. Świadczenia terapeutyczne

 3. Działania edukacyjno-konsultacyjne

 4. Wydawanie zaświadczeń, opinii dotyczących zdrowia psychicznego

§ 4

Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych

 1. Adres podmiotu – ul. Przedwiośnie 2B/80, 30-502 Kraków

 2. Dane kontaktowe: numer telefonu – 604 895 494, adres e-mail – gabinet.zajmed@gmail.com

§ 5

Umawianie Pacjentów na wizytę

 1. Zapisywanie na wizyty do psychiatry jest możliwe: poprzez Rejestrację Online, telefonicznie lub za pośrednictwem wiadomości sms pod numerem telefonu 604 895 494.

 2. Do zapisania pacjenta niezbędne jest jego imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

 3. Na wizyty przyjmowani są wyłącznie wcześniej zapisani pacjenci.

 4. Na pierwszej wizycie konieczne jest uzupełnienie danych osobowych na podstawie okazanego dokumentu tożsamości oraz podpisanie oświadczenia o dostępie do danych medycznych (czy pacjent upoważnia lub nie upoważnia kogoś do wglądu do swoich danych).

 5. Kolejne wizyty – w razie konieczności – umawiane są osobiście przez pacjenta lub w sposób wymieniony w punkcie 1.

 6. Rodzaje wizyt oraz ich czasy trwania są wyszczególnione na stronie zajmed.pl w zakładce CENNIK.

 7. Lekarz ma zarezerwowany czas wyłącznie dla danego pacjenta w konkretnym terminie. Spóźnienie się, czyli przybycie pacjenta po wyznaczonej wcześniej godzinie, skutkuje skróceniem czasu wizyty. Wizyta kończy się o wcześniej wyznaczonej godzinie.

§ 6

Odwoływanie wizyt

 1. Rezerwacja terminu wizyty stanowi wiążącą umowę pomiędzy lekarzem a Pacjentem.

 2. Pacjent jest zobowiązany powiadomić lekarza o rezygnacji z wizyty lub zmiany jej terminu najpóźniej 24 godziny przed wyznaczonym terminem. Rezygnacja z wizyty odbywa się poprzez kliknięcie linku zawartego w wiadomości e-mail (otrzymanej po rezerwacji wizyty w Rejestracji Online) lub telefonicznie (także sms-em) pod numerem telefonu 604 895 494. 

 3. Wizyty przypadające po dniu wolnym od pracy, należy odwołać w dzień roboczy poprzedzający dzień wolny od pracy – np. wizyty poniedziałkowe odwołujemy najpóźniej w poprzedzający piątek.

 4. W przypadku nie odwołania wizyty minimum 24h przed planowaną wizytą, konieczne będzie uiszczenie opłaty tak jakby wizyta się odbyła. Szanujmy swój czas i siebie nawzajem – dzięki odwołaniu wizyty z wyprzedzeniem, inny Pacjent ma szansę skorzystania z wolnego terminu.

 5. Kolejna wizyta jest możliwa dopiero po uiszczeniu opłaty za nieodwołaną wizytę.

§ 7

Wydawanie zaświadczeń

 1. Wydawanie zaświadczeń, orzeczeń, skierowań i recept odbywa się wyłącznie podczas wizyty. Nie dotyczy to zaocznych wizyt receptowych.

 2. O zasadności wystawienia zaświadczeń, orzeczeń, wniosków i skierowań decyduje lekarz prowadzący.

 3. O potrzebie przygotowania w/w dokumentów należy powiadomić lekarza na początku wizyty. Prośby zgłaszane pod koniec trwania wizyty nie będą rozpatrywane.

§ 8

Zasady obowiązujące przy wystawianiu recept zaocznych

 1. Na prośbę leczącego się w gabinecie pacjenta, którego stan zdrowia jest dobry i stabilny, a farmakoterapia ma charakter kontynuacji, w sytuacjach wyjątkowych  istnieje możliwość wystawienia e-recepty bez umówienia wizyty.

 2. Recepta zaoczna może być wystawiona tylko Pacjentowi, który jest już w trakcie leczenia w Gabinecie Psychiatrycznym ZAJMED Marta Zając.

 3. Recepta zaoczna może być wystawiona tylko, jeżeli jest ona niezbędna do kontynuacji leczenia oraz, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia pacjenta odzwierciedlonym w dokumentacji medycznej.

 4. Recepta zaoczna może zawierać tylko te leki, które były przepisane w trakcie ostatniej konsultacji kontrolnej.

 5. Recepta zaoczna, jest wystawiana na okres jednego do dwóch miesięcy – decyduje lekarz prowadzący.

 6. Lekarz ma prawo odmówić wystawienia recepty zaocznej i zaprosić Pacjenta na konsultację kontrolną.

 7. Recepta zaoczna jest wystawiana w terminie do dwóch dni roboczych (poniedziałek – piątek), licząc od dnia uzgodnienia takiej usługi z Pacjentem.

 8. Koszt za wystawienie recepty zaocznej jest zgodny z Cennikiem dostępnym na stronie zajmed.pl

 9. Płatność za wizytę receptową dokonywana jest w formie przedpłaty przelewem na podane na stronie zajmed.pl konto bankowe.

§ 9

Tajemnica Lekarska

 1. Zakres tajemnicy lekarskiej został określony w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. Nr 28 z 1997 r. poz. 152 ze zm.) – co do zasady – w sposób absolutny. Oznacza to, że lekarz ma zakaz ujawniania:

 • jakichkolwiek informacji objętych tajemnicą

 • komukolwiek

 • gdziekolwiek

 • kiedykolwiek

 • i dla jakichkolwiek celów

 1. Prawo dopuszcza ujawnienie informacji objętych tajemnicą lekarską na mocy 3 upoważnień:

 • za zgodą pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego (ex voluntas); Pacjent jest dysponentem informacji o sobie, dlatego ujawnienie tajemnicy lekarskiej może nastąpić za jego zgodą,

 • wprost z ustawy (ex lege); w art. 40 ust. 2 ustawy określony został następujący katalog przypadków, w których ujawnienie tajemnicy lekarskiej jest możliwe z mocy prawa,

 • za zgodą organu władzy publicznej lub innego upoważnionego podmiotu (ex oficio).

Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 roku.
Ostatnia aktualizacja: 01.01.2022 rok.